Ὁ φεμινισμὸς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας


Πολλοὶ κόπτονται γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν δυὸ φύλων. Λέγονται καὶ γίνονται ἀπὸ φαιδρὰ μέχρι τραγικὰ πράγματα.
Μία γυναίκα ποὺ ὁδηγεῖ τάνκς ἢ μπουλντόζα ἢ ποὺ ἀνήκει στὶς εἰδικὲς δυνάμεις ἐκπαιδευόμενη σὲ θανάσιμες τεχνικὲς δὲν νομίζω νὰ προσθέτει ἀπολύτως τίποτε στὴν θηλυκότητά της οὔτε στὴν ἰσότητά της μὲ τὸν ἄνδρα.
Γιὰ μένα ἡ ἰσότητα τῶν δυὸ φύλων δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ τραγικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα. Τὰ δυὸ φύλλα εἶναι ἴσα ἀλλὰ δὲν εἶναι ὅμοια. Ὑπάρχουν συγκεκριμένες βιολογικὲς λειτουργίες ποὺ ἐμποδίζουν τὰ δυὸ φύλλα νὰ ἀναλάβουν τὸ ἕνα τὶς «ἐργασίες» τοῦ ἄλλου:
-Μία γυναίκα -τὴν στιγμὴ ποὺ βρίσκεται στὴν φάση τῆς ἐμμήνου ρύσεως- δὲν μπορεῖ νὰ κολυμπάει στὰ παγωμένα νερὰ ἑνὸς βάλτου πηγαίνοντας γιὰ νὰ κάνει μία δολιοφθορά.
-Δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὶς βαριὲς βιομηχανικὲς ἐργασίες ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ἕνας ἄνδρας, ἀφοῦ εἶναι λιγότερο δυνατή.
-Δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἀντοχὴ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὁποιαδήποτε μετακίνηση, ἀφοῦ ἔχει μικρότερους πνεύμονες καὶ κοντύτερα πόδια.
-Δὲν ἔχει τὴν ἴδια ταχύτητα ἀντίληψης ὅσον ἀφορᾶ τὸν χῶρο καὶ τὸν προσανατολισμό.

Ἐπίσης, ἕνας ἄνδρας δὲν μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅλα ὅσα μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μία γυναίκα:
-Δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἀντοχὴ στὸν πόνο καὶ θὰ ἦταν ἀνίκανος νὰ γεννήσει ἀντέχοντας τοὺς σχετικοὺς πόνους καὶ τὴν ταλαιπωρία.
-Ἀντέχει λιγότερο στὸ ξενύχτι καὶ τὶς ἀσθένειες.
-Ἐπικοινωνεῖ δυσκολότερα μὲ τὴν ὁμιλία.
-Δυσκολεύεται νὰ ἀναγνωρίσει χρώματα καὶ μυρωδιές.
-Δυσκολεύεται νὰ τακτοποιήσει ἀντικείμενα σὲ ἕναν κλειστὸ χῶρο καὶ νὰ τὸν διατηρήσει καθαρό.
Κατὰ τὴν γνώμη μου λοιπόν, σὲ μία ἰδανικὴ κοινωνία, οἱ ἄνδρες θὰ δούλευαν καὶ οἱ γυναῖκες θὰ κάθονταν στὸ σπίτι.
Ὄχι δὲν πρόκειται γιὰ διάκριση κατὰ τῶν γυναικῶν. Στὴν ἰδανικὴ κοινωνία μου ὁ ἄνδρας θὰ δούλευε ἔξω (γιατί εἶναι σωματικὰ καὶ διανοητικὰ ἰκανότερος γιὰ αὐτό) καὶ ἡ γυναίκα θὰ μεγάλωνε τὰ παιδιὰ τῆς (γιατί εἶναι σωματικὰ καὶ διανοητικὰ ἰκανότερη γιὰ αὐτό).
Ἡ δουλειὰ στὸ σπίτι εἶναι ἐξίσου σκληρὴ καὶ δύσκολη μὲ τὴν δουλειὰ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ἢ μᾶλλον δυσκολότερη καὶ τὸ κυριότερο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ.
Τὸ νὰ μεγαλώνεις καὶ νὰ διαπαιδαγωγεῖς τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν αὐριανὴ ἐλπίδα μας, εἶναι ΑΠΕΙΡΩΣ σημαντικότερο ἀπὸ τὸ νὰ βγάλεις λεφτὰ γιὰ νὰ ἔχεις αὐτοκίνητο.
Ὅμως τὸ Παγκόσμιο Σύστημα δούλεψε καλά. Ἔπεισε ὅλους καὶ ὅλες ὅτι ἡ γυναίκα ἔχει «ἴσα δικαιώματα» μὲ τὸν ἄνδρα. Ξέχασε βέβαια νὰ ἀναφέρει ὅτι ἐννοοῦσε «ἴσα δικαιώματα στὴν καταπίεση».
Τὸ ἴδιο τὸ Σύστημα ποὺ καταπίεζε μέχρι σήμερα τὴν γυναίκα μὲ θρησκευτικό/ἠθικὲς ἀπαγορεύσεις, ἀποφάσισε νὰ τὴν «ἀπελευθερώσει».
Ἔτσι σήμερα οἱ γυναῖκες:
-Καπνίζουν ἀποκτώντας τὸ δικαίωμα νὰ πεθάνουν ἀπὸ καρκίνο σὰν τοὺς ἄνδρες…
-Πίνουν ἀποκτώντας τὸ δικαίωμα νὰ πάθουν κίρρωση τοῦ ἥπατος σὰν τοὺς ἄνδρες…
-Ἔχουν πλήρη σεξουαλικὴ ἐλευθερία ἀποκτώντας τὸ δικαίωμα νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀφροδίσια σὰν τοὺς ἄνδρες…
-Δουλεύουν σκυλίσια ἀποκτώντας τὸ δικαίωμα νὰ πάρουν κάποτε μία σύνταξη πείνας σὰν τοὺς ἄνδρες…
κλπ. κλπ
Τί κέρδισε τὸ Σύστημα ἀπὸ αὐτὴν τὴν «γυναικεία ἐπανάσταση»;
Πολὺ ἁπλό: ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ τοῦ ἐργάτες ποὺ ψάχνουν γιὰ δουλειά. Ἑπομένως αὔξησε τὴν ζήτηση ἐργασίας μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μπορεῖ μὲ ἄνεση νὰ ΜΕΙΩΣΕΙ τὸν μισθό τους.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ἡ ἀρχαία (ἄχρηστη καὶ περιττὴ γιὰ πολλούς) ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει ἕναν περίεργο χαρακτήρα ἰσότητας πρὸς τὰ δυὸ φύλα:
-Ὁ δικηγόρος καὶ ἡ δικηγόρος, ὄχι ἡ δικηγορίνα ὅπως λέμε σήμερα.
-Ὁ ἀστυνόμος καὶ ἡ ἀστυνόμος, ὄχι ἡ ἀστυνομικίνα ὅπως λέμε σήμερα.
-Ὁ ἰατρὸς καὶ ἡ ἰατρός, ὄχι ἡ γιατρίνα ὅπως λέμε σήμερα.
Διαχωρίζει ὁρισμένα «ἐπαγγέλματα»:
-Βιαστής, τὸ θηλυκὸ ποιὸ εἶναι; Φυσικὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πάλι τὸ «βιαστής», ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ὅρος δὲν ἀναφέρεται ΠΟΤΕ σὲ γυναίκα.
-Μαία, τὸ ἀρσενικὸ ποιὸ εἶναι; Τὸ «μαιευτήρ» ἀντιστοιχεῖ σὲ γιατρὸ συγκεκριμένης εἰδικότητας καὶ ὄχι στὴν εἰδικότητα τῆς μαίας. Δὲν ὑπάρχουν ἄνδρες-μαῖες, ὅπως δὲν ὑπάρχουν ἄνδρες-νοσοκόμες ποὺ νὰ δουλεύουν στὸν θάλαμο μὲ τὰ νεογέννητα, οὔτε καὶ ἄνδρες ποὺ νὰ δουλεύουν σὲ παιδικοὺς σταθμούς.
Καὶ μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι πρόκειται γιὰ μικροαστικὲς πεποιθήσεις. Ἀφῆστε ἕνα νεογέννητο νὰ κλάψει σὲ ἕνα σαλόνι καὶ θὰ δεῖτε πόσοι ἄνδρες θὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὸ τί ἔχει. Θὰ ἐνδιαφερθοῦν μόνο νὰ σταματήσει ὁ θόρυβος! Ἀντίθετα οἱ γυναῖκες θὰ «ἔτρεχαν» γιὰ νὰ ἡσυχάσουν τὸ μωρὸ καὶ νὰ δοῦν τί πρόβλημα ἔχει.
Εἴτε θέλουμε εἴτε ὄχι ἐμεῖς οἱ ἄντρες εἴμαστε πιὸ «βάρβαροι» σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες σὲ τέτοια θέματα.
Ὑπάρχουν ἐπίσης λέξεις ποὺ οἱ νεωτεριστὲς δὲν μπόρεσαν νὰ καταστρέψουν ἀκόμα πχ διοικητής, ἔνορκος. Ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι γυναίκα δὲν θὰ πεῖτε ἐνορκίνα ἢ διοικοικητίνα. Θὰ αἰσθανθεῖτε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος προσβολῆς αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ προσφώνηση.
Ἂν καὶ ἡ ἀνάρτηση εἶχε σχέση μὲ τὴν γλώσσα, τελικὰ τὸ ἀντίστοιχο μέρος ἦταν ἐλάχιστο. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ σᾶς ἀνησυχεῖ αὐτό. Σὲ λίγα χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ καταραμένο «ΟΚ» καὶ «Thanks» ποὺ ἔχουν ἀντικαταστήσει (σὲ βαθμὸ κακουργήματος) τὸ «ἐντάξει» καὶ τὸ «εὐχαριστῶ», οἱ νέες γενιὲς δὲν θὰ μποροῦν κὰν νὰ διαβάσουν ἢ νὰ καταλάβουν τὸ «ἀστυνόμος». Θὰ νομίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἄγνωστη λέξη ἀφοῦ θὰ γράφουν «αsτινομοs».

Διαφημίσεις

Περὶ τοῦ/τῆς: aaatosmihalis

Έλλην ορθόδοξος, καθολικά διαμαρτυρόμενος, πάσχων εκ οξείας ανεγκεφαλίτιδος με σποραδικές κρίσεις εξυπνάδας.
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Blogs καὶ σημειώθηκε ὡς , , , , , , , , , , . Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

42 ἀπαντήσεις στὸ Ὁ φεμινισμὸς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας

 1. Ὁ/ἡ aristarhos γράφει:

  Η “απελευθέρωση” το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να φορτώσει στην γυναίκα άλλο ένα οκτάωρο. Δημιούργησε νέες υποχρεώσεις, έκοψε θέσεις εργασίας.
  Βιολογικά είναι όπως τα λες. Η γυναίκα σπίτι, ο άντρας στην δουλειά.
  Έλα όμως που ο παράγων χρήμα έχει και το πάνω χέρι! “Τι λες μωρή, εγώ που σκοτώνουμε στην δουλειά να μην σας λήψει τίποτε” ή “αυτά τα χρήματα έχω, κάνε κουμάντο” ή το χειρότερο “δεν έχω χρήματα”(και πως αντέχεται να ξέρει η γυναίκα πως τα έφαγε στα χαρτιά, γκόμενες, ποτά, αλητεία)
  Από την άλλη, από παιδιά ακόμη μας έβαζαν μέσα μας οι μεγαλύτεροι την ιδέα πως η γυναίκα άμα κάθεται σπίτι ξύνει το απαυτό της και το κεφάλι της. Οπότε στο δικό σου κούτελο θα βγούν κλαδιά και παρακλάδια.
  Δυστυχώς, η οικονομική ανάγκη έστειλε την γυναίκα στην δουλειά εκτός σπιτιού κι αυτό εν μέρει ήταν υπέρ της αλλά τελικά έγινε η Μαίρη η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα μια καλή νοικοκυρά …

  Μοῦ ἀρέσει

 2. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Βέβαια. Είναι έτσι ακριβώς.
  Όπως είπα υποτίθεται ότι δεν υπάρχει καταπίεση αλλά ισότητα. Όταν βέβαια ο άνδρας έχει ανατραφεί με την ψυχολογία του “άνδρα-αφέντη” (μέσω της εκπαίδευσης του Συστήματος) είναι φυσικό ότι η καταπιεζόμενη γυναίκα θα επιζητήσει κάποια διαφυγή.

  Μοῦ ἀρέσει

 3. Ὁ/ἡ taleapad γράφει:

  Κατ᾽ἀρχὴν συγχαρητήρια γιὰ τὸ ἐξαιρετικό ἄρθρο καὶ τὴν γωνία προσεγγίσεώς του. Ἀπαιτεἶ μόρφωση καὶ ἱκανότητα διεισδύσεως στὸν πυρῆνα.

  Ἂν καὶ σωστὰ ἐτέθη, τὰ σχόλια δείχνουν ὅτι δὲν ἔγινε ἀντιληπτὴ ἡ χροιὰ τῶν γραφομένων. Θὰ ἔλεγε κάποιος ὅτι μιλᾶμε γιὰ ἀξίες ποὺ χάθηκαν καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους ποὺ βιώνουμε καὶ ὄχι γιατί ἔγινε καὶ ἂν ἦταν δίκαιο ἢ καλῶς ἡ γυναῖκα ἀντέδρασε λογῳ καταπίεσης.

  Ὁ ἄνθρωπος μιλάει γιὰ φυσικὲς καὶ ἀπαράβατες ἀρχὲς ποὺ ἀναφύονται καὶ φανερώνονται μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνική γλῶσσα καὶ ὅποιος δὲν δίνει τὴν πρέπουσα προσοχὴ θὰ βρεθῇ ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ἴδια τὴν φύση.

  Ἡ φύσις δὲν ἔχει προσωπικὰ μὲ κανέναν, οὔτε καὶ ἀντιλαμβάνεται τὸν ὅρο «οίκονομική ἀνάγκη», ἀλλὰ….ἀκολουθεῖ τὸν «δικό της» δρόμο κι ἐσεῖς ποὺ εἴσαστε γεννήματά της, θέλετε νὰ ἀκολουθήσετε τὸν «δικό σας» δρόμο;

  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μπορεῖτε καὶ εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά σας. Ὁ δρόμος σας ὅμως ποῦ θὰ ὁδηγήσῃ;

  Μοῦ ἀρέσει

 4. Ὁ/ἡ aristarhos γράφει:

  Συγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα λέξη από ότι γράφεις. Τι θέλεις να πεις;

  Μοῦ ἀρέσει

 5. Ὁ/ἡ George N. Maris γράφει:

  Το άρθρο είναι πραγματικά εξαίρετο, το δε πνεύμα του με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.

  Θα διαφωνήσω ελαφρώς σχετικά με την γλώσσα, την αντικατάσταση ελληνικών με λατινικά γράμματα, που πρέπει να απευχόμεθα και τα των θηλυκών ονομάτων με κατάληξη –ινα λεγόμενα, όπως φερ’ ειπείν το «Παλαιολογ-ίνα, Λασκαρ-ίνα» κλπ. Άλλο είναι η χρήσις ξένων λέξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται εμπλουτίζοντας την γλώσσα. Αυτό συνέβαινε πάντοτε και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει εις τον αιώνα σε όλες τις γλώσσες…

  Η ελληνική θεωρείται ως μία εκ των πλουσιοτέρων και σαφεστέρων γλωσσών της ανθρωπότητος, πολλοί δε, δικοί μας και ξένοι, την θεωρούν την καλλιτέρα, πλουσιοτέρα και σαφεστέρα όλων των άλλων γλωσσών, αποκαλείται δε «θεία» ή «η γλώσσα των θεών».

  Υπ’ αυτήν την έννοια θα πρέπει να δούμε τις νέες δήθεν «επαναστατικές» καινοτομίες, οι οποίες επετράπησαν στην δημοτική, τις οποίες δεν χρειάζεται να απαριθμήσουμε τώρα, αλλά που εξεβαρβάρησαν αντί να καλλιτερεύσουν την γλώσσα. Όταν λοιπόν συζητάς με κάποιον εις την ελληνικήν, αυτός δεν έχει δυσκολία να αντιληφθεί, εάν το πρόσωπο, στο οποίον αναφέρεσαι, είναι αρσενικό ή θηλυκό, όπως συμβαίνει στην αγγλική επί τη υποθέσει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι κατά την αρχαιότητα, δεν υπήρχαν στρατηγίνες, στρατιωτίνες, ούτε αστυνομικίνες, για να γίνεται τέτοιος διαχωρισμός. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το άρθρο είναι αρκετό, για να προσδιορίσει το γένος. Ωστόσον εκείνο, το οποίον πάντοτε ενδιέφερε, ήταν και το «εύηχον» της λέξεως.

  Οι αρχαίοι σατυρικοί και τραγικοί ποιητές μας, έγραψαν τα έργα τους στην αττική διάλεκτο. Χρησιμοποίησαν όμως και λέξεις της δωρικής, όταν το κείμενο δι’ αυτών γινόταν πιο εύηχο. Το «προεδρίνα» ή το «βουλευτίνα» όμως, δεν είναι καθόλου κακόηχο, εξ ου και η κατάληξις αυτή (-ινα) χρησιμοποιήθηκε για γυναίκες παλαιών γνωστών οικογενειών της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, αλλά και διατηρήθηκε μέχρι των ημερών μας, έγινε δε αποδεκτή απ’ την σχετική επιτροπή, που είχεν ορισθεί απ’ την Ακαδημία Αθηνών το 1932. Πέραν τούτου, η προ ετών είδησις γνωστής ημερησίας εφημερίδος, η οποία έλεγε ότι: «Οι βουλευτές θα προσέλθουν στην δεξίωση με τις συζύγους και τους συζύγους τους την τάδε ώρα…» θα ήταν πολύ ευκρινέστερη, εάν δίπλα στους «βουλευτές» είχε προστεθεί «και οι βουλευτίνες», που δεν σοκάρει, ούτε είναι κακόηχο, δεν θα προκαλούσε δε την εντύπωση, που προκαλείται εξ αιτίας της ασαφείας της ανωτέρω προτάσεως… Αυτά.

  Μοῦ ἀρέσει

 6. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Αυτό να λέγεται. Προσωπικά έζησα την “έναρξη” όταν έβγαλαν το πολυτονικό από τα σχολικά βιβλία. Από εκεί και μετά η κατηφόρα είναι απίστευτη.
  Στην σελίδα μου http://aatosmihalis.wordpress.com/ έχω μερικά άρθρα τα οποία ίσως να σε ενδιαφέρουν. Δεν είναι κάτι σοβαρό, ούτε κάνουν καμία διαφορά, αλλά αυτό είναι που έχω.

  Μοῦ ἀρέσει

 7. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  το΄χετε χάσει δω μέσα…..

  Μοῦ ἀρέσει

 8. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  υπάρχει άπειρη βιβλιογραφία για κάθε ένα από τα παραπάνω επιχειρήματα, που ελάχιστα διαφέρουν από τις θέσεις της ΧΑ για τη θέση και το ρόλο των γυναικών. είναι ερμηνεύσιμες οι τοποθετήσεις, μιας και προέρχονται από άντρα.
  κύριοι που γράφετε και έχετε άποψη για το πώς πρέπει να ζει μια γυναίκα, απλώς να υπενθυμήσω ότι υπάρχει ένα μικρό δικαιωματάκι, ανθρώπινο, όπερ σημαίνει υπεράνω φύλου, που λέγεται δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. αν κόπτεσθε τόσο για την ανατροφή των παιδιών τη σήμερον, είσθε ελεύθεροι να αναλάβετε. καλή σας τύχη. Δεν έχετε ωστόσο κανένα μα κανένα δικαίωμα να καθορίσετε σε εμένα και σε κάθε γυναίκα τι θα κάνει με το σώμα και το μυαλό της.
  κοιτάξτε τα κουρασμένα μουτράκια σας στον καθρέπτη και μετά κάντε μου υποδείξεις. άιντα.

  Μοῦ ἀρέσει

 9. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  loisgr
  Προφανώς δεν πήρες είδηση τίποτε από όσα διάβασες, αν βέβαια διάβασες τίποτε εκτός από το ξεκομμένο “οἱ ἄνδρες θὰ δούλευαν καὶ οἱ γυναῖκες θὰ κάθονταν στὸ σπίτι”.

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

   προφανώς δεν πήρα, αφού είμαι γυναίκα. οι ικανότητές μου ανθούν εντός της οικίας και -δυστυχώς δι’ εμέ και τα αγέννητα τέκνα μου- τυγχάνει να είμαι ολίγον τι αλανιάρα.

   Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

    Αν διάβαζες θα καταλάβαινες ότι μπορείς να μείνεις στο σπίτι όχι για άλλον λόγο αλλά επειδή ο άνδρας είναι ανίκανος να το κάνει. Όπως εσύ είσαι ανίκανη να κάνεις κάποιες ανδρικές δουλειές. Αυτό δεν σε κάνει υποτιμητικά “γυναίκα στο σπίτι” όπως σε έχει κάνει να πιστεύεις το κουτόχορτο του Συστήματος, όπως δεν κάνει και ένα αρσενικό “άνδρα” πάλι κατά τα πρότυπα του Συστήματος.
    Και κανένας δεν διατάζει να μείνεις στο σπίτι αν δεν θέλεις. Για αυτό πρέπει να φροντίσεις να δεις την φασιστική νοοτροπία που έχεις να λες τους άλλους φασίστες όταν ΝΟΜΙΖΕΙΣ ότι λένε πράγματα για τα οποία δεν συμφωνείς.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    το άρθρο αναπαράγει όλες τις ψευδοεπιστημονικές αρλούμπες που έχουν καταρριφθεί εδώ και δεκαετίες από το φεμινιστικό κίνημα. τα περί βιολογίας είναι τόσο άστοχα στην ανάλυση των έμφυλων σχέσεων όσο και στην ανάλυση των φυλετικών. πλέετε σε επικίνδυνα νερά κύριοι.
    είναι εξαιρετικά βολικό να με καταδικάζετε ως παραπλανημένη.σας απαλάσσει από την επί της ουσίας επιχειρηματολογία. είναι προφανές ότι είστε ανίκανος για κάτι τέτοιο. σας προτείνω να στοχαστείτε και να διαβάσετε παραπάνω πριν γράφετε ανοησίες και μάλιστα εις βάρος συνανθρώπων σας.

    Μοῦ ἀρέσει

 10. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Δεν μου απαντάς αλλά προτιμάς την αοριστολογία για «φεμινιστικό κίνημα» και «ψευδοεπιστημονικές αρλούμπες».
  Το να έχεις το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, να κάνεις παιδιά ή όχι να δουλεύεις ή να κάθεσαι σπίτι κλπ δεν σε κάνει ΟΜΟΙΑ με τον άνδρα, όπως πολύ τεχνηέντως σου περνάει η μυθολογία του φεμινισμού.
  Ώστε «τα περί βιολογίας είναι τόσο άστοχα στην ανάλυση των έμφυλων σχέσεων όσο και στην ανάλυση των φυλετικών»;
  Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:
  Θες δηλαδή να πεις πχ ότι εσύ μπορείς να πας να δουλέψεις στην λαχαναγορά νύχτα, χειμώνα κουβαλώντας κιβώτια και τσουβάλια , όπως μπορεί κάποιος άνδρας;
  Φυσικά είσαι ΑΝΙΚΑΝΗ να το κάνεις. Και είσαι ανίκανη όχι γιατί εγώ θέλω να σε καταπιέζω αλλά γιατί το σώμα σου από την φύση του δεν αντέχει αυτήν την δουλειά. Αυτό όμως δεν σε κάνει κατώτερη.
  Αντίθετα είσαι ικανή να μιλάς με τις ώρες, να ξεχωρίζεις μυρωδιές, αποχρώσεις χρωμάτων και να αντέχεις τον πόνο πολύ περισσότερο από έναν άνδρα, αλλά αυτό δεν σε κάνει ανώτερη.
  Η πλειονότητα των ανδρών είναι ανίκανη να επιζήσει μόνη της. Δεν ξέρει ούτε καφέ να ψήσει, πολύ περισσότερο να φτιάξει φαγητό να φάει. Πιστεύεις ότι θα είσαι ίση με τους άνδρες και έχεις το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αν δεν μάθεις ποτέ να μαγειρεύεις και να πλένεις;
  Αν δεν αντιληφθείς ότι τα δύο φύλα είναι ΙΣΑ αλλά όχι ΟΜΟΙΑ, αν δεν καταλάβεις ότι υπάρχουν δουλειές του ενός φύλου που δεν μπορεί να κάνει το άλλο τότε εσύ πλέεις σε επικίνδυνα πελάγη. Θα σου κοστίσει ακριβά αυτό. Αν παρατηρήσεις γύρω σου θα δεις αυτήν την δυστυχία περιτυλιγμένη με το μυρωδάτο, χρωματιστό και γυαλιστερό περιτύλιγμα της ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ των φύλων. Και να δεις που υπάρχει ΙΣΟΤΗΤΑ στα θύματα του Συστήματος γιατί είναι και άνδρες και γυναίκες.

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

   το φεμινιστικό κίνημα δεν είναι αοριστολογία, είναι κίνημα. δε σου φταίω εγώ άμα είσαι αδιάβαστος.
   κατά τα λοιπά: δε με ξέρεις οπότε δεν έχεις ιδέα τι είμαι ικανή και τι όχι να κάνω. λες και στην κόρη σου και τη γυναίκα σου τι είναι ΑΝΙΚΑΝΕΣ να κάνουν; αναρωτιέμαι! εύχομαι όχι, για το καλό του παιδιού.
   η συλλογιστική σου οδηγεί στο εξής: οι μαύροι παίζουν καλό μπάσκετ, οι λατίνοι παίζουν ποδόσφιαρο, οι έλληνες είναι καλοί στην απατεωνιά, κοκ. οι θέσεις σου δε διαφέρουν σε τίποτα από τις παραπάνω ρατσιστικές απόψεις. απλώς δεν αναφέρονται σε φυλές, αλλά στα δύο φύλα. ο διαχωρισμός που κάνεις είναι καθαρά αισθητικός, ιδεοληπτικός και συντηριτικός. εύχομαι να μην έχεις παιδιά. κι αν έχεις, να είναι έξυπνα ώστε να καταλάβουν νωρίς ότι δεν είσαι κατάλληλο πρότυπο για την κοινωνία. χαίρετε.

   Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

    ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ και μιλάς με υπεκφυγές. Ο λόγος είναι ότι αδυνατείς να απαντήσεις σε μία ευθεία ερώτηση.
    Ναι loisgr ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ να κάνεις την δουλειά του αχθοφόρου στην λαχαναγορά. Αυτό δεν το ορίζω εγώ αλλά το σώμα σου και αυτό δεν με κάνει φασίστα.
    Γειά σου και όνειρα γλυκά. Ελπίζω μόνο να μην ξυπνήσεις απότομα κάποτε.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    πολύ κόπτεσαι για τον αχθοφόρο της λαχαναγοράς. να σου θυμίσω το ρόλο των γυναικών στο πόλεμο του 40, μέρες που’ναι. ποιος κουβαλούσε, δηλαδή…
    ψιλά γράμματα για σένα, προφανώς.
    η ευθεία ερώτηση ποια είναι ακριβώς; γιατί εγώ μόνο επικλήσεις στη “φύση” βλέπω, ξανά και ξανά. για κοίτα γύρω σου την επόμενη φορά που θα πας για πρέφα, τον κόσμο γύρω και δες κατά πόσο επιβεβαιώνονται ή όχι οι γενικεύσεις σου.
    με κατηγορείς ότι δεν απαντώ, αλλά δε σε βλέπω να απαντάς κι εσύ. η συλλογιστική σου πού διαφέρει με αυτά που ανέφερα; πουθενά είναι η απάντηση.
    ένα άλλο σημείο που μου άρεσε πολύ στο κείμενό σου είναι η αναφορά στα σεξουλαικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. είναι να χτυπιέσαι κάτω στα γέλια. πού τα βρήκαν οι άντρες καλέ μου τα νοσήματα; μήπως από γυναίκες; εεεε; αλλά αυτές δεν τις συζητάμε ε; είναι παστρικιές αυτές, που αν κάθονταν στο σπίτι τους και δεν εκτίθονταν στους κινδύνους του έξω κόσμου, δε θα γίνονταν ποτέ “τέτοιες”.
    χάνω το χρόνο μου. όπως είπα, ελπίζω να μην έχεις παιδιά.

    Μοῦ ἀρέσει

 11. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Άσε τις γυναίκες του 40. Αυτές ήταν ηρωίδες , γιατί ζούσαν σε έναν τεχνολογικό μεσαίωνα. Δεν είχαν φάρμακα, παυσίπονα, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ζεστό νερό, ατμοσίδερα και ότι άλλο έχεις εσύ σήμερα. Και έκαναν πράγματα που ούτε οι περισσότεροι σημερινοί άνδρες μπορούν να κάνουν. Πως τολμάς να συγκρίνεσαι μαζί τους;
  Αν θες να κάνουμε συζήτηση τότε θα πρέπει να πιάνουμε ένα θέμα κάθε φορά.
  Πες μου λοιπόν μπορείς ή όχι να κάνεις την δουλειά του αχθοφόρου; Απάντησε με ένα “ναι” ή με ένα “όχι”. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε.

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

   επαναλαμβάνω:δε με ξέρεις, συνεπώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου πεις με ποιον θα συγκριθώ ή όχι.
   άσε που δε συνέκρινα τον εαυτό μου με κανέναν, απλώς τόνισα πως τα περί φύσης και τα ρέστα είναι μπούρδες, με συγκεκριμένο παράδειγμα.
   η δουλειά του αχθοφόρου δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. αν χρειαστεί ωστόσο, θα την κάνω. εξάλλου, εδώ και χρόνια τις βαριές δουλειές του σπιτιού τις κάνω εγώ.
   αν για την ισότητα των φύλων καθοριστικής σημασίας είναι η δουλειά του αχθοφόρου για εσένα, τότε απλώς επιβεβαιώνεις αυτό που έχω πει ήδη σε προηγούμενη ανάρτηση:ότι δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάς.
   είναι προφανές ότι μπλέκεις την ομοιότητα με την ισότητα. η ισότητα αναφέρεται στα δικαιώματα. να σου θυμήσω ότι πάνω στη συλλογιστική σου βασίστηκε η άρνηση του δικαιώματος ψήφου, καθώς και μόρφωσης στις γυναίκες.
   δεν ξέρω τι είδους καταπίεση έχεις φάει ή τι οικογενειακό δράμα μπορεί να περνάς, ώστε να φαντασιώνεσαι τον εαυτό σου κυνηγό και τη γυναίκα σου τρυφερή δούλα και κυρά να ασχολείται με τις γλάστρες της και τις κουρτίνες του σπιτιού σας, πάντως ό,τι και να είναι, είσαι εκτός τόπου και χρόνου με όσα λες. επαναλαμβάνω, ότι δεν έχεις παρά να διαβάσεις σχετική βιβλιογραφία.
   παρεμπιπτόντως, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τον όλο διάλογο είναι ενδεικτικός της στάσης σου απέναντι στις γυναίκες. δε μου απαντάς σε τίποτα, αλλα να επιμένεις στο δικό σου τροπάρι, μέχρι να συμμορφωθώ προφανώς “αλλιώς δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε”. πφφφφ…
   δε μου είπες, στην κόρη σου έτσι μιλάς;

   Μοῦ ἀρέσει

 12. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  “πώς τολμάς να συγκρίνεσαι μαζί τους;”
  είναι για γέλια..πες μου, σηκώνεις και το δείκτη;
  πρέπει να έχεις πολύ άσχημες εμπειρίες πάντως. τόση απέχθεια για τις γυναίκες… τις σημερινές δλδ, γιατί με τις πεθαμένες έχεις φλογερό πάθος, σε βαθμό που θίγεσαι και μόνο στην αναφορά τους..

  Μοῦ ἀρέσει

 13. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  και δε μου απάντησες και για τα νοσήματα. οι άντρες που τα βρήκαν; αναμετάξυ των;

  Μοῦ ἀρέσει

 14. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Ας σου απαντήσω λοιπόν αφού αυτό θέλεις:
  1) «επαναλαμβάνω:δε με ξέρεις, συνεπώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου πεις με ποιον θα συγκριθώ ή όχι».
  Φυσικά δεν σε ξέρω, αλλά σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Αν με ρώταγες εσύ αν μπορώ να σηκώσω 200 κιλά ή να τρέξω μαραθώνιο θα σου έλεγα ότι δεν με ξέρεις και ότι δεν έχεις το δικαίωμα να μου λες με ποιόν να συγκριθώ; Φυσικά όχι. Η πιο απλή και λογική απάντηση είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό σε τι θα με μείωνε σαν άνθρωπο ή έστω σαν άνδρα;

  2) «την επόμενη φορά που θα πας για πρέφα»
  Δεν πηγαίνω σε καφενεία γιατί το θεωρώ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟ. Ούτε παίζω πρέφα, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω τον χρόνο μου.

  3) «η ευθεία ερώτηση ποια είναι ακριβώς;»
  Σε κανέναν δεν αρέσουν οι συνεχείς ερωτήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα γιατί οδηγούν σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Η ευθεία ερώτηση είναι η παρακάτω και λογικά η απάντησή σου θα ήταν με τα κεφαλαία.
  -Μπορείς να κάνεις την δουλειά του αχθοφόρου; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
  -Αυτό σε κάνει κατώτερη από έναν αχθοφόρο; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
  -Υπάρχουν άνδρες που δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά του αχθοφόρου. Είναι κατώτεροι από έναν αχθοφόρο; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
  -Υπάρχουν μερικές γυναίκες που μπορούν λόγω σωματικής διάπλασης να κάνουν την δουλειά του αχθοφόρου. Αυτό τις κάνει ανώτερες από τους άνδρες που δεν μπορούν; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
  -Στην υποθετική περίπτωση που ήσουν παντρεμένη και η μοναδική δουλειά που υπήρχε ήταν αυτή του αχθοφόρου θα πήγαινες εσύ να δουλέψεις εκεί ή ο άνδρας σου; ΦΥΣΙΚΑ ο άνδρας σου, όχι γιατί είσαι κατώτερη, αλλά γιατί αυτός θα μπορέσει να αντέξει την βαριά δουλειά. Αυτό σε κάνει κατώτερη από αυτόν; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.

  4) Αν ήσουνα αναγκασμένη ΦΥΣΙΚΑ θα πήγαινες αχθοφόρος για να επιζήσεις. Το αν θα άντεχες είναι άλλο θέμα. Αυτό το δείχνει και η απάντησή σου «αν ήσουνα αναγκασμένη».

  5) Οι βαριές δουλειές του σπιτιού ποιες είναι;
  -Μήπως ανάβεις ξύλα στην στόφα για να μαγειρέψεις ή για να ζεστάνεις νερό; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ: έχεις ηλεκτρική κουζίνα και θερμοσίφωνο.
  -Μήπως πλένεις τα ρούχα στην σκάφη; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ έχεις πλυντήριο.
  -Μήπως βάζεις κάρβουνα στο σίδερο για να σιδερώσεις; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ έχεις ένα ελαφρύ και καθαρό ατμοσίδερο.
  -Μήπως ράβεις με το χέρι τα ρούχα τα δικά σου και της οικογενείας σου; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ τα αγοράζεις έτοιμα.
  Αυτές είναι μερικές από τις βαριές δουλειές που έκαναν οι γυναίκες του 40 και τις οποίες εσύ ούτε καν τις έχεις δει, με εξαίρεση αν είσαι πολύ μεγάλη σε ηλικία και έζησες σε χωριό. Για αυτό λέω ότι δεν πρέπει να τολμάς να συγκριθείς μαζί τους. Από πού συμπεραίνεις ότι αυτό δείχνει απέχθεια για τις γυναίκες;

  6) Η δουλειά του αχθοφόρου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ για την ισότητα. Είναι καθοριστική ως ακραίο παράδειγμα στο ότι τα δύο φύλα δεν είναι όμοια. Η ισότητα δεν σημαίνει και ομοιότητα ούτε και το αντίθετο.

  7) Το να απαγορεύεις σε μία γυναίκα να ψηφίζει ή να σπουδάζει επειδή δεν μπορεί να είναι αχθοφόρος είναι κάτι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΗΛΙΘΙΟ. Φανερώνει την χαζή ιουδαιο-χριστιανική κουλτούρα των δυτικών κοινωνιών που επικρατούσε μέχρι σήμερα και που θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερες και βρώμικες «από κούνια».

  5) Δεν φαντασιώνομαι τίποτε. Αλλά μπορώ να τρέχω πιο γρήγορα (επειδή έχω μακρύτερα πόδια), έχω μεγαλύτερη αντοχή (επειδή έχω μεγαλύτερους πνεύμονες) και κουβαλάω μεγαλύτερα φορτία (επειδή έχω πιο ισχυρό μυϊκό σύστημα) από την γυναίκα μου. Αυτό την κάνει κατώτερη και εμένα ανώτερο; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
  Αν λοιπόν ήμασταν στην σπηλιά, θα έβγαινα εγώ να κυνηγήσω γιατί θα έπιανα πιο εύκολα το θήραμα. Θα ήταν βλακεία να στείλω αυτήν και εγώ να κάτσω με τα παιδιά να τα προσέχω. Εξάλλου οι άνδρες είναι αναλώσιμο είδος. Αν πέθαινα στο κυνήγι τα παιδιά θα μεγάλωναν πολύ πιο εύκολα με την μάνα τους παρά με εμένα. Η φύση το αποδεικνύει. Ελάχιστα αρσενικά είναι ικανά να βοηθήσουν στο μεγάλωμα ενός απογόνου.
  Πού βλέπεις λοιπόν ότι εγώ φαντασιώνομαι την γυναίκα μου «τρυφερή δούλα και κυρά»;
  Πού βλέπεις να θεωρούμαι ανώτερός της;

  6) Μην μου πεις ότι δεν σου αρέσουν τα λουλούδια, τα αρώματα, τα ροζ χρώματα και οι κουρτίνες. Είσαι ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ από τους άνδρες στις μυρωδιές και στα χρώματα. Για αυτό πολλοί άνδρες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την διακόσμηση του σπιτιού και πολλοί σκυλοβρωμάνε χωρίς να τους ενοχλεί η απλυσιά και ο ιδρώτας.
  -Ένας συνάδελφός μου, στο εργοστάσιο, είχε μείνει μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς να κάνει μπάνιο. Έπειτα απορούσε γιατί η γυναίκα του του έλεγε «φύγε βρωμάς!».
  -Μου έκανε εντύπωση μία γυναίκα όταν μας ρώτησε στην παραλία τί απορρυπαντικό χρησιμοποιούμε, επειδή τα ρούχα μας μύριζαν ωραία. Και καθόταν σε δύο μέτρα απόσταση από εμάς. Εγώ ούτε μπορούσα να μυρίσω κάτι στα ίδια μου τα ρούχα. Αυτό με κάνει ανώτερο, κατώτερο ή απλά διαφορετικό;

  7) ΦΥΣΙΚΑ τα νοσήματα οι άνδρες τα κολάνε από τις γυναίκες. Από την φύση τους είναι «ζώα που θέλουν να ζευγαρώνουν». Ένας άνδρας μπορεί να πάει οποιαδήποτε στιγμή με νέες, γριές, όμορφες, άσχημες, καθαρές ή βρώμικες επειδή στην «κατασκευή» του έχει τις ορμές και την νοοτροπία του αρσενικού ζώου. Το ότι έχει την ικανότητα να είναι αρσενικό ζώο ΔΕΝ τον κάνει ΑΝΔΡΑ ούτε και ανώτερο από μία γυναίκα.
  Εσύ θα το θεωρήσεις ισότητα να κάνεις το ίδιο με κάθε ηλίθιο άνδρα που μετατρέπεται σε «αρσενική πόρνη» από το ένστικτό του;

  Αυτά τα «μισογυνικά» τα διάβασες:
  – Ἐπίσης, ἕνας ἄνδρας δὲν μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅλα ὅσα μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μία γυναίκα:
  Δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἀντοχὴ στὸν πόνο καὶ θὰ ἦταν ἀνίκανος νὰ γεννήσει…Ἀντέχει λιγότερο στὸ ξενύχτι καὶ τὶς ἀσθένειες.
  Ἐπικοινωνεῖ δυσκολότερα μὲ τὴν ὁμιλία.
  Δυσκολεύεται νὰ ἀναγνωρίσει χρώματα καὶ μυρωδιές.
  Δυσκολεύεται νὰ τακτοποιήσει ἀντικείμενα σὲ ἕναν κλειστὸ χῶρο καὶ νὰ τὸν διατηρήσει καθαρό.

  – Ὅμως τὸ Παγκόσμιο Σύστημα δούλεψε καλά. Ἔπεισε ὅλους καὶ ὅλες ὅτι ἡ γυναίκα ἔχει «ἴσα δικαιώματα» μὲ τὸν ἄνδρα. Ξέχασε βέβαια νὰ ἀναφέρει ὅτι ἐννοοῦσε «ἴσα δικαιώματα στὴν καταπίεση».

  -θα καταλάβαινες ότι μπορείς να μείνεις στο σπίτι όχι για άλλον λόγο αλλά επειδή ο άνδρας είναι ανίκανος να το κάνει.

  -Η πλειονότητα των ανδρών είναι ανίκανη να επιζήσει μόνη της. Δεν ξέρει ούτε καφέ να ψήσει, πολύ περισσότερο να φτιάξει φαγητό να φάει.

  ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
  Τι συμβαίνει σήμερα; Παίρνουμε ένα συνηθισμένο ζευγάρι και βλέπουμε τα εξής:
  -Δουλεύουν και οι δύο από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνουν ας πούμε από χίλια ευρώ για να επιζήσουν αξιοπρεπώς.
  -Η γυναίκα (συνήθως λόγω κυρίως της ανδρικής ανικανότητας ή έστω τεμπελιάς) γυρίζει ξεθεωμένη και καθαρίζει, μαγειρεύει, ψωνίζει, διαβάζει τα παιδιά κλπ, κλπ, κλπ.
  -Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα κάνει και όταν είναι έγκυος, οπότε δουλεύει τετραπλά από τον άνδρα της. Και όταν γεννήσει φορτώνεται σχεδόν αποκλειστικά την φροντίδα του μωρού.
  Αυτό είναι το στραβό αποτέλεσμα του στραβού φεμινισμού. Μία γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αφού είναι ένα αυτόνομο ον. Όμως σε τί την ωφελεί ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;
  Δεν θα ήταν καλύτερα εάν ο σύζυγος έπαιρνε 2000 ευρώ και η σύζυγος καθόταν σπίτι της να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τις οποίες έτσι κι αλλιώς κάνει;
  -Γιατί μία τέτοια προοπτική την θεωρείς καταπίεση;
  -Πού βλέπεις ότι η γυναίκα γίνεται «δούλα και κυρά»;
  -Πού είδες ότι εγώ λέω ότι η γυναίκα πρέπει να κάτσει σπίτι «έτσι» μόνο και μόνο γιατί σαν γυναίκα είναι «κατώτερη»;
  -Γιατί θεωρείς σαν κάτι κατώτερο το να μεγαλώνει μία γυναίκα τα παιδιά της; Μήπως το μεγάλωμα ενός παιδιού δεν είναι η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ δουλειά που μπορεί να υπάρχει;
  -Πού διάβασες ότι θέλω οι γυναίκες να κάθονται ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ στο σπίτι επειδή είναι δήθεν κατώτερες; Ποιος άνδρας μπορεί να κάνει την νηπιαγωγό, την νοσοκόμα, την μαία κλπ;
  -Πού είδες να λέω ότι μία γυναίκα θα πρέπει να κλειστεί στο σπίτι σαν κατώτερο είδος την στιγμή που μπορεί να κάνει μία δουλειά καλύτερα από κάποιον άνδρα; Γιατί νομίζεις ότι θα προτιμούσα η Μαντάμ Κιουρί να κάτσει να πλένει πιάτα; Γιατί νομίζεις ότι θα προτιμούσα η ομογενής από την Αυστραλία που πήρε βραβείο στην γενετική έρευνα «να πάει να μαγειρέψει του άνδρα της»;
  -Από πού και ως πού με θεωρείς φασίστα επειδή δεν θέλω οι γυναίκες να σκοτώνονται στην δουλειά, παίρνοντας λιγότερα από τους άνδρες;

  Αν εν κατάλαβες κάτι από όλα αυτά μην καταδεχθείς να απαντήσεις.

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

   το μεγάλωμα των παιδιών ΔΕΝ είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. αν το θεωρείς εσύ, είναι δικαίωμά σου και είσαι ελέυθερος να το κάνεις.
   το ότι οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερα και δουλεύουν σκληρότερα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καλύτερα να μη δουλεύουν καθόλου, αντί να διεκδικήσουν ίσα δικαιώματα, ε;
   να γυρίσει στο σπιτάκι της και το θεόσταλτο ρόλο της.
   επανλαμβάνεις εν είδη τσιτάτων τα ίδια. οπότε δεν έχει κανένα νόημα. την κορούλα σου και τα μάτια σου. καλά τα περί σεξουαλικότητας δεν τα σχολιάζω καν…….. βιβλιογραφία ρεεεεειιι!!!! βιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία!! ξεστραβωθείτε απολιθώματα…

   Μοῦ ἀρέσει

 15. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Ο χειρότερος κουφός είναι εκείνος που δεν θέλει να ακούσει.
  Κάνεις γαργάρα όλα όσα έγραψα με δικηγορίστικες ανοησίες επειδή δεν σε συμφέρει.
  Τέλος συνομιλίας. Έχω σοβαρότερα πράγματα να κάνω.

  Μοῦ ἀρέσει

 16. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  καμία ειρήνη, όταν δεν έχουν εμπεδοθεί στοιχειώδεις κατακτήσεις των ανθρώπων. εδώ μιλάμε για οπισθοδρόμηση δεκαετιών……αμορφωσιά στο φουλ.

  Μοῦ ἀρέσει

 17. Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

  άσε που ο συγγραφέας αυτής της αρλούμπας αγνοεί επιδεικτικά τους ομοφυλόφιλους. αλλά είμαι σίγουρη ότι τους θεωρεί παρέκκλιση από τη φύση, οπότε δεν ανοίγω καν την κουβέντα.ποιος ξέρει τι άλλο θα δουν τα έρημα ματάκια μου!!!!!

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

   Παρέκκλιση είναι. Εκτός και αν οι κώλοι κάνουν έμβρυα…

   Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    δεν είναι μόνο οι άντρες ομοφυλόφιλοι.. είστε άξιοι της μοίρας σας δω μέσα.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

    Ούτε μόνο οι γυναίκες ομοφυλόφιλες. Που κι αυτό είναι παρέκκλιση εκτός και αν τα ωάρια γονιμοποιούν τα ωάρια. Άλλο αν οι ομοφυλόφιλοι γουστάρουν να είναι ομοφυλόφιλοι και άλλο αν είναι παρέκκλιση.

    Και τους χαρακτηρισμούς άστους στην άκρη γιατί εγώ δεν σε χαρακτήρισα…. αν είναι να λες μπαρούφες και να προσβάλλεις επειδή δεν έχεις λογικά επιχειρήματα να το κάνεις αλλού που συμφωνούν μαζί σου.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    παρέκκλιση το θεωρείς εσύ και οι όμοιοί σου. όσοι δηλαδή θεωρούν ότι κύριος σκοπός της ύπαρξης είναι η αναπαραγωγή. επιμένω:άξιοι της μοίρας σας….

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

    Φυσικά και οι όμοιοι μου οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή.

    Εσύ έτοιμη είσαι να πεις ότι και η κτηνοβασία είναι σεξουαλικώς αποδεκτή ….αλλά το βλέπεις μάλλον από την πλευρά της κατσίκας…

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    συνέκρινες μόλις την ομοφυλοφιλία με την κτηνοβασία; μιλάμε για τάιμ τράβελ εδώ περα!!τουλάχιστον 5 δεκαετίες πίσω! μέχρι τώρα έβρισκα τα λεγόμενα εξοργιστικά. τώρα τα βρίσκω τρομακτικά. θα επιμείνω:άνθρωποι σαν εσάς, ΔΕΝ πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν παιδικά μυαλά. σας εύχομαι στείρωση από φυσικά αίτια.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

    Άντρας να πηδάει άντρα και το να πηδάει βοσκός κατσίκα… και τα δύο είναι αρρώστια και σίχαμα και ποσώς με ενδιαφέρει αν εσύ βρίσκεις νορμάλ το πρώτο.

    Τώρα για τις ευχές σου τι να πω. Να μη μεγαλώσουν παιδιά αυτοί που θεωρούν την ομοφυλοφιλία ως παρέκκλιση και να μεγαλώσεις εσύ που από ότι φαίνεται δεν είσαι και πολύ ισορροπημένη.

    Αλλά όλο μας τη λες και όλο εδώ είσαι…..θες κάτι ή απλά γουστάρεις κόντρες; Αν θες κάτι άλλο να φωνάξουμε τον Αρίσταρχο που έχει εξειδίκευση στην περίπτωση σου…

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    πιο ισορροπημένη από τους γράφοντες εδώ μέσα σίγουρα.καληνύχτα σας.

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

    Καληνύχτα μικρή μου λεσβία……

    και να θυμάσαι ότι σε θυμάμαι από παλιά κουβέντα….τα ίδια έγραφες και τότε μόνο που ο Μιχάλης είναι πρόσφατος και δεν σε ξέρει….σε έμαθε όμως γιατί σε άφησα να “ξεβρακωθείς” στην κουβέντα μαζί του….

    bye bye….

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ loisgr γράφει:

    εκτός από ημιμαθείς, ανόητοι και μισάνθρωποι είστε και σιχαμεροί. καλά το λέω. μακριά από παιδιά!

    Μοῦ ἀρέσει

   • Ὁ/ἡ ΙΩΑΝΝΗΣ γράφει:

    bye bye λέμε….

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.